Furtuu Furtuu Oromoo Jimma is on Facebook. There are 5 pending changes awaiting review. Gara Jaalala dhugaa kanatti baga nagaan dhuftan galatoomaa erga jennee booddee jaalachuun jaalala. Dambali Jaalala - Mudanno Jaalalle Kiyaan Walitti Mufadhe-Dambali Jalalaa - Mudanno Jaalali Gam Tokko ( Seenaa Dhugaa )-Dambali Jaalalaa -Jalalaa Qileensarra (Namni Akamitti Bekaa) Dambali Jaalala Fi Xalayaa Jaalala-Dambali Jaalalaa - Mudanno Jaalala Fi Walaloo (Jaalalle Wan Lamaan Aferra ) # Dambali Jalala Midhaa Jalala Dhugan Qabu:. Amantaan Orotodoksii kan Iyyasuus Kiristoos dhaabe, kan jalqabaa karaa sirrii akka taate wanti mormisiisu tokko illee hin jiru. Jaalalasaa kana akka fudhannu haala qabatamaa ta'een argisiisuu nu barbaachisa. Waaqayyo Gooftaan ayyaana fi ogummaa dubbii sagalee isaatii dhalootaf dhugaa baanuu nuuf haa baayyisuu eebbifamaa! Ergaan barreeffamaa kana # share gochuun hiriyyaa keetif ergaa kana qoodudha! Lubbuu baay'ee dammaqsuu danda'a waan ta'eef ergaa kana babal'isuun gahee kee bahi!!. Nama dhugaa tahuu kijibarraa fagaachuu, qabeenyaa fii dhiiga namaa keessattis walmiidhuu dhabuun dirqama. Jaalala guddaan lamaanuu saayinsiif qaban irra caala walitti akka isaan dhiyaachaa deeman gode, boodarras jaallalli keessa isaanitti biqile. Gama kanaan tarkaanfiiwwan jajjabaa fudhachuun eegalamee jira kan jedhan Obbo Addisuun ummanni kenya tarkaanfii mootumman nageenya lammileefi ol'aantummaa seeraa kabajichiisuuf fudhachaa jiru kana tumusuun biyya nagaa, ol'aantummaan seeraafi dimokraasiin dhugaa keessatti mirkaan'ee ijaarrachuuf tumsuu qaba jedhan. (OPride) — Almaz Tafara, famed Oromo singer and songwriter, died on Mar. Join Facebook to connect with Kadir Mohammed and others you may know. Jaalala Dhugaa akkamitti argama. Garuu ilma namaatif guyyaan hundi guyyaa gaarii miti. Jaalala dhugaa. Xalayaa Jaalalaa. Finfinnee post 93,034 views. 'Abjuu sodaaf taa'ani hin bulan', garaa citteen haa yaatu jedheen "Ila, jaalala keef baayyee galatoomii, ani fedhii kiyyaaf jedhee jireenya kee balleessuu hin barbaadu" yoon jedhu "Maal jechuu akka barbaadde naa hin galle?" jette. Maddii(cinaa) mooti tokko bira dhaabate akkana jechaa ture, “Gaarii kan hojjatuf gaarummaa isaa waliin gaarii hojjadhuuf, kan gadhee hojjatuuf immoo gadhummaan isaatu si gaha. Barreeffama adda addaa, xalayaa jaalalaa feetan jaalalleef barreeysuu yoo feetan gara inbox keenyaa nuuf erguu ni. 085 Me gusta · 2. Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa biyyattiis gara dimokraasii dhugaa fi tasgabbii waaraatti geessa. (Yihudaa 21) Jechi “of eegaa” jedhu, jaalala Waaqayyoo keessatti of eeguuf tarkaanfiin gama keenyaan fudhachuu qabnu akka jiru argisiisa. xalayaa jaalala yoo qabatan karaa 'inbox' koo ergaa. Jaalala ijoollee isa du'eefi 'ajjeesee' Suraafel akka BBC'tti himetti, obboleessi isaa quxisuun intala Mangisuu waliin waliif bilbilu ture. Xalayaa jaalalaa seenaa dhugaa - Duration: 4:26. Akka hubannaa kiyyaatti Abbaan Aadam ogummaa woraqaa isaatiif qofa odoo hin ta'in, jaalala lafee ta Oromoo uf keessaa akka qabu natti muldhate. Kana gochuun keenya jaalala nuti argisiisnu, jechuunis isa gammachuu dhugaa argamsiisu qorree ilaaluu fi fooyyessuuf nu gargaara. Akkakee hin balfamu Namni na hin toobbatu Foonkootu qoricha kan namnu na nyaatu. Xalayaa jaalala: pin. Dhaqxee isaa wajjin haasaʼuu mannaa xalayaa barreessuufii kan barbaadde maaliif akka taʼe ifa godhiif. 24,019 likes · 22 talking about this. Xalayaa tana waliin nama lama erge Rasuulli s. Garuu hedduun namaa hojjatee, carraaqee, akaafeefi bishaan obaaseeti kan jaalala dhugaatiin wolitti bayu. Mee jaalala Waaqayyoo fi jaalala 2 Ximotewos 3:2-4 irratti ibsame wal bira qabnee haa ilaallu. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa barbaaduu miti. dhugaalee dinqisiisaa kana waraabbiilee akka 1 Yohaannis 4:10 faa keessatti ilaalla, "Nuyi Waaqayyoon hin jaallanne inni garuu nu jaal'ate ilma isaas cubbuu keenyaaf furee haa ta'uuf. 591 falando sobre isso. Facebook gives people the power to share and makes. com Just in a few touch, You can share your favorite on Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber and other social media sites with your friends and followers. Join Facebook to connect with Kumsa Kun Aguero and others you may know. Wallisaan kun ummata isaa Oromiyaa jiru keessatti kabajaa fi jaalala guddaa qabaa chuun kan beekamu. Official twitter account of https://t. Seenaa Jaalalaa – Oroliyaanaa Daani’eeliitiin Eessaa akkan siif jalqabu ana rakkisa; Addunyaa kana irratti namni jaalalaaf jedhee murtoo murteesseen jaalala dhugaa dhabe ana tahuu hin oluu jedhen shakka. Yoo dabalan malees kan irraa hir’atan hin jiran. beekamaadha. Ol-jedhe taa'uun isaaf du'a ta'eera. Ishiinis intala teeti. Xalayaan jaalalaa kan hundaayeef rakkoo jaalalaa hawaasa keenna keessa jiru ummata biraan. Jaalala dhugaa wanti daangessu hin jiru , keessattuu sababni koofi kee kun waanuma adda nu baasu hin turre. Garuu ilma namaatif guyyaan hundi guyyaa gaarii miti. Yeroo san irraa eegalee haga yoonaatti maxxansa dhimmoota Oromoo irratti xiyyeeffate Afaan Oromoo, English fi Amaarinyaan maxxansaa jira. "Jaalalli danda'aadha, gaarummaas in agarsiisa, jaalalli hin inaafu of hin jeju, waan isatti tolu duwwaas hin barbaadu. 💢Bashannanaa fi beekumsa💢 bashannantee ni kofalta😂 barattee beekumsa argatta♻ dubbiftee ni milkoofta📖 dhaggeeffattee ni bohaarta📢. Jaalallee koo Oromiyaaf- Xalayaa Obbo Baqqalaa Garbaa Oromiyaaf barreese By jirraapress September 5, 2019 Xalayaan kun Obbo Baqqalaa Garbaa yeroo mana hidhaa jiran kan Oromiyaaf barreessedha. Finfinnee post 68,958 views. Walaloo Jaalalaa fi xalayaa jaalalaa/love poems and amazing love letters. Jaalala guddaan lamaanuu saayinsiif qaban irra caala walitti akka isaan dhiyaachaa deeman gode, boodarras jaallalli keessa isaanitti biqile. Yeroo dheeraadhaafis waliin haasa'aa turu. Jaalala Dhugaa. Walaloo jaalalaa, Jimma. Nu woliin bohaarta🚧. Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa biyyattiis gara dimokraasii dhugaa fi tasgabbii waaraatti geessa. Kana booda Piyeer gaa'ilaaf Marii gaafate; jalqabarratti Mariin kana hin fudhanne, sababinsaas gara biyya ishiitti deebi'uu barbaaddi ture. Yaadaaf @Abdii16👈. Uumamni hundumtuu dhufaatii keeti ni gammadu. Obbo Leencoo fi Dr. Jaalalli Waaqayyoo qulqulluummaa isaa, qajeelina isaa, haqa isaa, yookiin dheekkamsa isaatiin illee alatti hiika hin qabu. 3,873 Followers, 191 Following, 13 Posts - See Instagram photos and videos from Xalayaa Jaalalaa (@xalayaa_jaalalaa). Jaalala gamtaan jiraannu nuuf kenneera: Sababa cubbuutiin jaalalli isaanii kan addaan citee addaan fagachaa kan turan kanneen akka ergamoota Waaqayyoo, ilma namaa fi Waaqayyoo gidduu addaan bahinsi uumame karaa gooftaa keenyaan jaalala fooniinis, lubbuunis tokko ta’uun ilmi namaa ergamoota Waaqayyoo wajjin jaalalaan, gamtaan jiraachuu fi. Jaal Lagaasaa Wagii umriin isaa barmootaaf yeroo gahu, mana baruumsa sadarkaa. seenaa jaalalaa dhugaa kaniin ani kanaan dura dabarse dawwadhaa Xalayaa jaalalaa baay'ee garaa nama nyaatu seenaa Nama jaalatee Entuu deebisa?mucaayoni Jaalala dheeboote hin milkofnee. Namoota balaa irra jiran oolchuf wanta xinnaa isin irraa eegamu qofa godhaa. True Knowledge is wisdom. Dhugaa irratti hundayee yoo alagaan nama jaalatee ka keessaa dhalate caalaa na jechisisee. 3,730 likes · 11 talking about this. Xalayaa jaalala: pin. Wanti gochuun sirra ture tokko jira- utuu jaalala cimaa fi ho’aa keessa hin galin waan qorachuu qabdu hunda qorachuu, amala isaa isa dhugaa xinxaluu fi kkf dha. Warri seenaa Ummata isaanii fi dhugaa ummata isaanii keessa jiru dubbisuu fi dhugeeffachuu hin barbaannee, seenaa warra adii fi dimokiraatoota warra summiin machaa'anii waan isaan dubbatanii fi dalagaa jiran hedduu nama qaaneessa. 6,992 likes · 4 talking about this. انضم إلى فيسبوك للتواصل مع ‏‎Caaltu Dhaabaa‎‏ وأشخاص آخرين قد تعرفهم. 7,6 mil Me gusta. Kun maalfaa dabalata? Jechoonni Yesus galgala du’asaa dura dubbate, gaaffii kanaaf deebii kennu. Tokkummaafi jaalala hawaasa afaanicha dubbatuu cimsuu keessatti gaheen inni qabu olaanaadha. Galmee Jaalala Dhugaa" Walaloo Jaalalaa fi xalayaa jaalalaa/love poems and amazing love letters. Read all of the posts by Raabbiirraa on Obsaan Oromiyaa. Xalayaa Qaama Olaanaa Irraa Ergame Qaamni Olaanaa Dhugaa Baatota Yihowaa, namni Yihowaa jaallatu kam iyyuu fakkeenya Yesuus isa jaalala Abbaa isaa keessatti of eegee akka hordofu jajjabeessu. Xalayaa tana waliin nama lama erge Rasuulli s. Jaalallee koo Oromiyaaf- Xalayaa Obbo Baqqalaa Garbaa Oromiyaaf barreese By jirraapress September 5, 2019 Xalayaan kun Obbo Baqqalaa Garbaa yeroo mana hidhaa jiran kan Oromiyaaf barreessedha. Dhugaa 2C 1. kanaa achii waan feetan fiduu dandeessuu jedhe xalayaa iciti ilmaan oromoo dinni qabuuf jennaan liqimsee] goota oromoon qabdu keessa tokko haaj aadam saaddoo ture kan diina hanga funyaani dura dhaabbachuun gootumma isa itti mullisaa ture Haaj Adam Saaddoo/daararaa Abbaa isaani Adam saaddoo haadha isaa aay-halkee/haliimaa waaqoo irraa 1877 dhalatan. Jaalala Dhugaa - True Love. Warra haqaa tahuuf Dhugaa dubbattan malee Waan namaa hattanii Mana hidhaa hin galle. DIRAAMAA WAYYAANEETIIN FINCILLI SABA BAL'AA HIN GUFATU, HIN DHAABBATUUS!! (Kutaa 2ffaa. Warri seenaa Ummata isaanii fi dhugaa ummata isaanii keessa jiru dubbisuu fi dhugeeffachuu hin barbaannee, seenaa warra adii fi dimokiraatoota warra summiin machaa'anii waan isaan dubbatanii fi dalagaa jiran hedduu nama qaaneessa. XALAYAA IFTUU OBBOO JAWAAR MAHAAMMADIIF, MISEENSA KWO IRRAA. Galasa Dilbo ist bei Facebook. seenaa jaalalaa dhugaa kaniin ani kanaan dura dabarse dawwadhaa Xalayaa jaalalaa baay'ee garaa nama nyaatu seenaa Nama jaalatee Entuu deebisa?mucaayoni Jaalala dheeboote hin milkofnee. Namoota balaa irra jiran oolchuf wanta xinnaa isin irraa eegamu qofa godhaa. Jaal Lagaasaa Wagii umriin isaa barmootaaf yeroo gahu, mana baruumsa sadarkaa. Asoosama bayyee nama barsiisu bayyee nama bashannaansiisu akkasuma seenaf yaadannoo fi muudannoo namaf taudha galatoomii jechuun barbaada. Xalayaa kana kan siif barreessu, si waliin waadaa haaromsuuf ykn jaalala kadhachuuf miti. Carraan nageenya maatii keessanii yookin Kiristiyaanota biroo eegsisuu isin irra bu'e taanan ka'umsi gocha keessanii jibba warra rakkina geessisanii irraa kan madde osoo hin ta'in jaalala waarroota eegumsa gootaniifii irraa kan maddee ta'uu akka qabu qalbeeffadhaa. Jaalala Dhugaa Mi'ooftuu is on Facebook. Akkas gochuuf jaalala Waaqayyoo keessatti of eeguu qabna. haalkanii guyyaa otuman dinqisiifadhuu. 7,6 mil Me gusta. Xalayaa Jaalalaa. (Yihudaa 21) Jechi “of eegaa” jedhu, jaalala Waaqayyoo keessatti of eeguuf tarkaanfiin gama keenyaan fudhachuu qabnu akka jiru argisiisa. Jaalala Dhugaa. Xalayaa tana waliin nama lama erge Rasuulli s. Xalayaa Jaalala Tweet Download Songs Xalayaa Jaalala only for review course, Buy Cassette or CD / VCD original from the album Xalayaa Jaalala or use Personal Tone / I-RING / Ring Back Tone in recognition that they can still work to create other new songs. Finfinnee, Fulbaana 6, 2012 (FBC) – Barri 2012 Irreecha Finfinnee dabalatee bara waan dhabnee turre mara itti deebifannu jedhan hogganaan Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxon. Seenaa Gooticha J:Laggasaa Wagii (1960-2008) Jaal Lagaasaa Wagii abbaa isaanii obbo Wagii Meettaa fi haadha isaanii adde Buzunash Ayyaanaa irraa bara 1960, Godina Lixa Sh awaa, konyaa Mannaa, Aanaa Shinoo Meettaa Robii, ganda Kuyyuu Giccii jedhamtuu keessatti dhalate. qophii garaagaraatiin🔮. Nu woliin bohaarta🚧. Jiituu Dullumee er på Facebook. Best Oromo music - Akkam nagaya faya harka funega ashama - YouTube -Dambalii jalalaa - mudanno jaalalaa dhugaa finfine university keysati: pin. Dagne Cabo Wonchi Wuxuu ku jiraa Facebook Ku biir Facebook si aad ula xidhiidho Dagne Cabo Wonchi iyo dad kale oo laga yaabo inaad taqaan Facebook waxuu. Daadhituu Dhaabaa Gidi और आपके अन्य परिचितों से जुड़ने के लिए Facebook में शामिल हों. 1 #2018 download New Afaan Oromoo Bible on the google playstore android bible app. Baxter Daadhiin Jala Haa Yaatu! Gammadii Badhaasoo irraa Torbaan darbe du'a Dr. Ati waan irraa fudhaachuu diddeef 'transportion cost' ofii kiyyaafan kanfale. Jaalala Abbaa fi Haadha | Jireenya Badhaatu Bakka jaallalli hin jiretti maatiin ijaarramu hin Abbaa fi haadha jaallachuu jechuun afaanin isin jaalladha jedhanii ergaa fudhachu fi isaan didu. Mahbuubaan dubaarti iftoominaa fi haqummaan guutamtee dha. txt) or read online for free. Jaalala Dhugaa akkamitti argama. Isaanirraa hojii gaarii itti dalageef mindaa kafalachuuf osoo hin ta'iin iklaasan jaalala gaarii fi mindaa Rabbirraa qofa barbaadun ta'uu qaba. Join Facebook to connect with Jaalala Dhugaa Mi'ooftuu and others you may know. uuuuuuuu uuu…. Jaalala mi'ooftuu Draama. انضم إلى فيسبوك للتواصل مع ‏‎Caaltu Dhaabaa‎‏ وأشخاص آخرين قد تعرفهم. Karaan tuuta Ahbaashaa karaa Rabbii fi Ergamtootaa ni faalleesa, waan Allaahaa ifiin yaamee fi Ergamtoonni Rabbiin yaaman ni didan ykn ni lakkisan, kunis faallaa tahuu isaanii ni beeksisa. Wanti amma deemaa jiru araara dhugaa biyya kanarratti nagaa buusuuti taate akka amma deemaa jiru kanaan harka nama haqaaquu ykn humnaan harka nama micciiruu kan fakkaatu ta’uu hinmallee, jaarrolee kanaa kabajaa olaanaa isaanii qabnaa yoo dhuguma nagaa buusuu ta’e jennee dhaggeeffanneerraa yoo nutti dhufu ta’es dubbisuuf qophii turree. Gama kanaan tarkaanfiiwwan jajjabaa fudhachuun eegalamee jira kan jedhan Obbo Addisuun ummanni kenya tarkaanfii mootumman nageenya lammileefi ol'aantummaa seeraa kabajichiisuuf fudhachaa jiru kana tumusuun biyya nagaa, ol'aantummaan seeraafi dimokraasiin dhugaa keessatti mirkaan'ee ijaarrachuuf tumsuu qaba jedhan. (Maammilaa Keenyarraa) Nageenyii koo isheen onnee koo ishee akka malee sijaalaturra burqitee bakka atii jirtutti siyaa dhaqabuu!. Edit English Oromo a fourth kurmaana, ruubi, tokko afraffa a long time yeroo dheera a lot hedduu, baayee a third siisoo, nuusii, tokko sadaffaa about, in regard to waa'ee, waayee above irra, ol absolutely guutuumaatti, tasa, gonkumaa accident balaa accidentally tasuma, utuu hin yaadamiin, dimmaa. Walaloo Jaalalaa fi xalayaa jaalalaalove poems and amazing love letters, Nekemt, Welega, Ethiopia 3720 likes 84 talking about this Jaalala jaalali. Kaayroo keessatti kabajaa fi jaalala isaaf malu waakkatamus har'as Fayyisaan artiistota Oromoo gurguddoo dandeettii isaaniitiin akka ji'aa goobananii mul'atan keessaa tokko. haala kamiin jaalala keenya hundeesaa jabeeffachuu dandeenya!?. 6,992 likes · 4 talking about this. Search the history of over 380 billion web pages on the Internet. Duraan dursitee wanta dubbattu Bireeliirratti erga barreessitee booda, yaadasheetti qabatte. Posts about Oromia written by OromianEconomist. takkaa bahar lixxee-hhoggaa feete baataa. Dhugaa irratti hundayee yoo alagaan nama jaalatee ka keessaa dhalate caalaa na jechisisee. DAMBALII JAALALA - Xalayaa jaalalaa dhaggeefadha - YouTube. Please buy Walaloo Jaalala Dhugaa album music original if you like the song you choose from the list. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Ta’us, akkuma beekumsa dhugaa argachuufi dhugaa kana warra kaaniif hiruun barbaachisaa ta’e, amalli keenyas dhugaa kanaa wajjin kan walsimu ta’uunsaa barbaachisaadha. Jaalala Dhugaa akkamitti argama. Dhaqxee isaa wajjin haasaʼuu mannaa xalayaa barreessuufii kan barbaadde maaliif akka taʼe ifa godhiif. Dhugaa irratti hundayee yoo alagaan nama jaalatee ka keessaa dhalate caalaa na jechisisee. Biyya Gabroomfataan Seerri isaa shiraa kan dhugaa hordofu Mana hidhaa jira. Galmee Jaalala Dhugaa" is on Facebook. Seenaa Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu (1914-1967) Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu godina Shawaa Kaabaa Salaale aanaa Hidhabuu Abootetti Siree Madihaane'aalamii iddoo jedhamutti bara 1914 dhalate. 085 Me gusta · 2. Finfinnee post 93,034 views. Akkamitti Dhiira jaalala Qabsiifta new Dambalii jalalaa nama hawwata Dambalii Jaalalaa 2018 Jaalalaa dhugaa nama Boochiftu mee Ambo tube 15,944 views. Jaalala gamtaan jiraannu nuuf kenneera: Sababa cubbuutiin jaalalli isaanii kan addaan citee addaan fagachaa kan turan kanneen akka ergamoota Waaqayyoo, ilma namaa fi Waaqayyoo gidduu addaan bahinsi uumame karaa gooftaa keenyaan jaalala fooniinis, lubbuunis tokko ta’uun ilmi namaa ergamoota Waaqayyoo wajjin jaalalaan, gamtaan jiraachuu fi. Abbaa fi haati kee muka gaaddisaf jala teettu, mandhee itti dheettu,seeyfii qaraa kan si tiksuu, kununsituu kan si eegdu,dhimma jireenya adda addaa ilaalchise muxannoo fi ogummaa irraa fudhattuudha. Hundumaa dura immoo jaalala ho’aa waliif qabaadhaa!” — 1PHEXROS 4: 7,8. Facebook gives people the power to share and makes. Jaalala guddaan lamaanuu saayinsiif qaban irra caala walitti akka isaan dhiyaachaa deeman gode, boodarras jaallalli keessa isaanitti biqile. Namoota bayy'ee xiqqaa ta'aniidha, yoo kan jiran ta'e, kanniin jaalala dhugaan akka salphatti badhaafaman. Dumbulle JaalalaさんはFacebookを利用しています。Facebookに登録して、Dumbulle Jaalalaさんや他の知り合いと交流しましょう。Facebookは、人々が簡単に情報をシェアできる、オープンでつながりのある世界の構築をお手伝いします。. Kumsa Kun Aguero is on Facebook. Mootichi, "Namtichi sun dhugaa dubbatuu isaa amma hubadhee jira. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa barbaaduu miti. takkaa bahar lixxee-hhoggaa feete baataa. Facebook gives people the power to share and makes the. Fuulli kun jireenya dhala namaa keessatti mudannoos ta'e taateewwan guyyaa guyyaa haala bashannansiisaan isiniin. beekamaadha. Ilaalee hubateef Kan dhugaa dheeboteef Qabee si kunuunseef Dhuguma jaalala Walaloo Jaalalaa kaffaala on July 22, 2019 at 9:43 pm. Anis xarxiyoos berreessaan 15 Filoologoositti, Yuuliyaasitti, xalayaa kanaa maqaa gooftaatiin Niiriyoosittii fi obboleettii nagaya isinii dhaama. Xalayaa jaalalaa seenaa dhugaa. Biblioteca. Grazie a Facebook puoi. yerosan Tulu: #Xalayaa Barataan 'Economics' barreessuu! # Jaalallee too kan 'Demand' Koo guutun si ta'e. Facebook gives people the power to share and makes the. Qeerroon # Amboo xalayaa galataa HD ABO jaal Daawud'f barreessan "Xalayyaa Galata Jaal Daawud Ibsaa Ayyaanaatiif jaallan isaan Faanaa falmarraa jirtaniif. Falamiin jabaatee araarri waa dhibnaan Tokko-tokko mohuun silatis laazima Himata dhaqani gama is cimaa Isa kamtu wayya walitti dhadhaamaa Isa isaan fakkaatu bifaa fi qalamaan Waraabu. (Yihudaa 21) Jechi "of eegaa" jedhu, jaalala Waaqayyoo keessatti of eeguuf tarkaanfiin gama keenyaan fudhachuu qabnu akka jiru argisiisa. Xalayaa Jaalalaa. Xalayaa Jaalalaa-የፍቅር ደብዳቤ-lover letter, Igri Mekel, Eritrea. Finfinnee post 93,034 views. Galasa Dilbo ist bei Facebook. Isaanis yaadashee hin mormine "Tole" ittiin jedhan. To connect with Galmee Jaalala Dhugaa", join Facebook today. Haqaa ajaa'ibaa 👇👇👇👇👇👇 ️ ️ ️ ️💚💚💚💚 ️ ️ ️ ️ 🔴Jaalala, Madaa Jaalala, Kennaa Jaalala , Xalayaa Jaalala Qorichaa Jaalala , Mana Keenya Duubatti na egii waliin jechuu >>>>OK< Haala salphaan Akkamitti scholarship apply goone biyyoota garagaratti barachuu dandeenya?. Xalayaa Dominikaan Riippuubliikiirraa Ergame “Jaalala Akkasii Argee Hin Beeku” NIWURKAAN torban kanatti yeroo jalqabaatiif gumii keenyatti barumsa Macaafa Qulqulluurratti hundaa’e dhiheessite. Warri seenaa Ummata isaanii fi dhugaa ummata isaanii keessa jiru dubbisuu fi dhugeeffachuu hin barbaannee, seenaa warra adii fi dimokiraatoota warra summiin machaa'anii waan isaan dubbatanii fi dalagaa jiran hedduu nama qaaneessa. Jaalallee koo Oromiyaaf- Xalayaa Obbo Baqqalaa Garbaa Oromiyaaf barreese By jirraapress September 5, 2019 Xalayaan kun Obbo Baqqalaa Garbaa yeroo mana hidhaa jiran kan Oromiyaaf barreessedha. Kadir Mohammed is on Facebook. Sababaa Jaalala Keetiif Barnoota Koo Dhiisuufi! Addunyaan ganna tokko taate jedhame waa’e globalisation fi lafa fageenya technology weeyta ka’u, yaada koo kalamaan waraqaa irratti tarreesse siif barreessun sodaadhe. (Yihudaa 21) Jechi "of eegaa" jedhu, jaalala Waaqayyoo keessatti of eeguuf tarkaanfiin gama keenyaan fudhachuu qabnu akka jiru argisiisa. Yirdaw Tenaw - Jaalala Dhugaa "ጃለለ ዱጋ" (Oromiffa) We cannot load the video because your browser does not support JavaScript. Seenaa Jaalalaa – Oroliyaanaa Daani’eeliitiin Eessaa akkan siif jalqabu ana rakkisa; Addunyaa kana irratti namni jaalalaaf jedhee murtoo murteesseen jaalala dhugaa dhabe ana tahuu hin oluu jedhen shakka. Waanti Waaqayyo hojjetu kam iyyuu jaalalaan, akkuma waanti inni hojjetu hundinuu siriifi dhugaadha. Akka hubannaa kiyyaatti Abbaan Aadam ogummaa woraqaa isaatiif qofa odoo hin ta'in, jaalala lafee ta Oromoo uf keessaa akka qabu natti muldhate. To browse Academia. jaalala haadhaa hubachuu yoo feete seenaa dhugaa kana obsaan dubbistu malee bira hin dabriin. Jaalala dhugaa H+S - Funny video, Game Show, Clip hot : pin. Lalisa Gasula is on Facebook. The thing to do is to supply light and not heat. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Facebook gives people the power to share and makes the. Dambali Jaalala - Mudanno Jaalalle Kiyaan Walitti Mufadhe-Dambali Jalalaa - Mudanno Jaalali Gam Tokko ( Seenaa Dhugaa )-Dambali Jaalalaa -Jalalaa Qileensarra (Namni Akamitti Bekaa) Dambali Jaalala Fi Xalayaa Jaalala-Dambali Jaalalaa - Mudanno Jaalala Fi Walaloo (Jaalalle Wan Lamaan Aferra ) # Dambali Jalala Midhaa Jalala Dhugan Qabu:. w ergamtoota Isaa lamaan Isin yoo maal jettan jedhee gaafate, Isaanis akkuma Inni je’u jenna jedhaniin. Jaal Lagaasaa Wagii umriin isaa barmootaaf yeroo gahu, mana baruumsa sadarkaa. Baay’inni Ummata Oromoo 400,000 – 2,000,000 Hin Caalu Jedha Amaartichi Geetaachoo Raddaa Malkaa jedhamtu Posted by Gishe Abdi Wako on June 12, 2013 Posted in: Uncategorized. Isa akkanaa kanatu bara sana, akka qeyeen warra abbaa sobaa fi warra abbaa qawwee onu taasise. Xalayaa jaalala: pin. " Namticha isa cinaa dhaabataa turee kanatti xalayaa kana itti kenne. Hafuura Amantii Cimsannaa. Walaloo Jaalalaa fi xalayaa jaalalaa/love poems and amazing love letters. The Oromo value wisdom to the highest degree: 'Rather than to be kissed by foolish man, I prefer to slapped by a wise man. qophii garaagaraatiin🔮. Barumsa Amantii Cimsannaa (July 9 2011) - Free download as PDF File (. Warri seenaa Ummata isaanii fi dhugaa ummata isaanii keessa jiru dubbisuu fi dhugeeffachuu hin barbaannee, seenaa warra adii fi dimokiraatoota warra summiin machaa'anii waan isaan dubbatanii fi dalagaa jiran hedduu nama qaaneessa. Finfinnee post 68,958 views. co/yvEVtfEajH,. Kun maalfaa dabalata? Jechoonni Yesus galgala du’asaa dura dubbate, gaaffii kanaaf deebii kennu. Akka naaf galetti, qabiyyee inni guddaan xalayichaa seenaa saba ykn uummata Oromoo haaraa, kan duraan dhagayamee hin beekne kan ibsu yoo ta'u, kaayyoon isaa garuu bu'aalee qabsoon. Best Oromo music - Akkam nagaya faya harka funega ashama - YouTube -Dambalii jalalaa - mudanno jaalalaa dhugaa finfine university keysati: pin. Amantaan Orotodoksii kan Iyyasuus Kiristoos dhaabe, kan jalqabaa karaa sirrii akka taate wanti mormisiisu tokko illee hin jiru. Jaalala dhugaa wanti daangessu hin jiru , keessattuu sababni koofi kee kun waanuma adda nu baasu hin turre. (Amajji 1,2019, Finfinnee Oromiyaa) Qabsoo Bilisummaa Oromoo galiin gahuudhaaf qooda olaanaa taphachuutiin garbummaatti xumura gochuuf Fincila Diddaa Garbbummaa irraa hanga Fincila Xumura Garbbummaatti aarsaan qabsaa’ootni Oromoo baasaniif Qeerroo Bilisummaa Oromoo kaffale kan yaadatamu ta’aa, bara haaraa kanattis qooda qabsaa’aa bahachuudhaan. Biyya Gabroomfataan Seerri isaa shiraa kan dhugaa hordofu Mana hidhaa jira. Jaalala dhugaa mi'aawa💝 - Duration: 3:11. Barbaachisaa yoo taʼe Dhugaa Baatuu Yihowaa taʼuukee ibsiif. Duraan dursitee wanta dubbattu Bireeliirratti erga barreessitee booda, yaadasheetti qabatte. Xalayaa tana waliin nama lama erge Rasuulli s. Registrer deg på Facebook for å kome i kontakt med Jiituu Dullumee og andre du kanskje kjenner. gorsaawwan yeroo fi🔰. Jaalala dhugaa! Channel keenya qophiilee jaalala irratti hundaa'an kanneen akka Asoosamaa, Walaloo, Danbalii Jaalalaa, Xalayaa Jaalalaa fi kkf of keessa qaba Namoonni xalayaan jaalalaa qilleensa irra akka siniif oolan yoo barbaaddan @sool_dave quunnamaa. Maddii(cinaa) mooti tokko bira dhaabate akkana jechaa ture, “Gaarii kan hojjatuf gaarummaa isaa waliin gaarii hojjadhuuf, kan gadhee hojjatuuf immoo gadhummaan isaatu si gaha. Jarri kuni qubeen Arabaa Diin-Islaam dura, gaafa jaahiliyyaa dhaamsa zamana jaahiliyyaa ittiin barreeffamaa akka turte dagachuun isaanii ni mala. Isa akkanaa kanatu bara sana, akka qeyeen warra abbaa sobaa fi warra abbaa qawwee onu taasise. Ilaalee hubateef Kan dhugaa dheeboteef Qabee si kunuunseef Dhuguma jaalala Walaloo Jaalalaa kaffaala on July 22, 2019 at 9:43 pm. Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa biyyattiis gara dimokraasii dhugaa fi tasgabbii waaraatti geessa. An online media organization broadcasting in Afaan Oromo, English and Amharic. 'equilibrium'n kiyyaa fi kee jaalala dhugaa qofa ta'uu qaba. Dhaqxee isaa wajjin haasaʼuu mannaa xalayaa barreessuufii kan barbaadde maaliif akka taʼe ifa godhiif. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa barbaaduu miti. Karaan tuuta Ahbaashaa karaa Rabbii fi Ergamtootaa ni faalleesa, waan Allaahaa ifiin yaamee fi Ergamtoonni Rabbiin yaaman ni didan ykn ni lakkisan, kunis faallaa tahuu isaanii ni beeksisa. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Download, Listen and View free Dambali Jaalala fi xalayaa Jaalala MP3, Video and Lyrics -Dambalii Jaalalaa - mudanno dhageyfatoota keenya & walalloo Jaalalle wan 2n wal Aferan → Download, Listen and View free -Dambalii Jaalalaa - mudanno dhageyfatoota keenya & walalloo Jaalalle wan 2n wal Aferan MP3, Video and Lyrics. Join Facebook to connect with Aydarus Abdi and others you may know. DAMBALII JAALALA - Xalayaa jaalalaa dhaggeefadha - YouTube. Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa biyyattiis gara dimokraasii dhugaa fi tasgabbii waaraatti geessa. haala kamiin jaalala keenya hundeesaa jabeeffachuu dandeenya!?. Z ture jijjirudhaan tartiiba haaraa L irraa eegalu uumee kitaaba barnootaa maxxansee barsiisuu eegaluun wal qabatee gutummaa Oromiyaa keessatti ummanni Oromoo keessumaa barattoonnii fi barsiiftonni mormii guddaa muldhisaa jiru. jaalala, hayyummaa. ~ Bakka yaadde gahuuf obsa. haalkanii guyyaa otuman dinqisiifadhuu. haquu Deebii Gilgaala 3: Shaakala Dubbisuun Boodaa Kaayyoon gilgaala kanaa barattoonni, wanta seenaa jireenyaa Onesmoos Nasiibirraa 1179 hubatanirraa ka’uun, wanta isaanirraa eeggamu akka yaaduu danda’an taasisuufi. To connect with Galmee Jaalala Dhugaa", join Facebook today. Fudhatamuu oboleewwan keenyaas ragaawwan lakkoofsa biyyolessaa dhugaa bahu. Xalayaa Jaalalaa-የፍቅር ደብዳቤ-lover letter, Igri Mekel, Eritrea. Seenaa Gooticha J:Laggasaa Wagii (1960-2008) Jaal Lagaasaa Wagii abbaa isaanii obbo Wagii Meettaa fi haadha isaanii adde Buzunash Ayyaanaa irraa bara 1960, Godina Lixa Sh awaa, konyaa Mannaa, Aanaa Shinoo Meettaa Robii, ganda Kuyyuu Giccii jedhamtuu keessatti dhalate. You're using an out-of-date version of Internet Explorer. third translation in English-Oromo dictionary. Jaalala onnee irraa maddu. Jaalala dhugaa dhaaf Waaqayyo fakkeenya isa gaariidha. Jaalala Dhugaa Mi'ooftuu is on Facebook. dhiirri tokko durba takka jaalala dhugaa isii jaalachuudhaaf wanti inni jalqaba dubartii irraa barbaadu kan dhiira addunyaa kana irra jiranii marti wal fakkaata innis DURBUMMAA qabaachuu isiitii fi itti aansuun jaalala beekuu isii qofa. ‏‎Caaltu Dhaabaa‎‏ موجودة على فيسبوك. Jaalala hin qabnu taanaan, beekumsis ta’e hojiin keenya, akkuma sagalee hiika hin qabneefi waa’ee hin baafne ta’a. Jijjiiraa haasawwaa fi misoomina (transformation) kan fiduu danda’u TPLF qofaadha yaadaa fi imaammata keenna jilbiifattanii waga’amuu qabdan jedhu. by Finfinnee post. Kunis kan shamarran Oromoo jaalala dhugaa, kabajaa maalummaa hiriyummaa ittiin agarsiisani. Namoota balaa irra jiran oolchuf wanta xinnaa isin irraa eegamu qofa godhaa. Jaalala dhugaa dhaaf Waaqayyo fakkeenya isa gaariidha. Wanti amma deemaa jiru araara dhugaa biyya kanarratti nagaa buusuuti taate akka amma deemaa jiru kanaan harka nama haqaaquu ykn humnaan harka nama micciiruu kan fakkaatu ta’uu hinmallee, jaarrolee kanaa kabajaa olaanaa isaanii qabnaa yoo dhuguma nagaa buusuu ta’e jennee dhaggeeffanneerraa yoo nutti dhufu ta’es dubbisuuf qophii turree. Ichima jaalalaa. Mee maraafuu yaada dubbistoota keenna kabajuu qabna waan taheef bakka 2tti murre isin biraan haa geennu mo hundumaa ni dubbisnaa jettan yaada keessan nuuf qoodaa. Isa akkanaa kanatu bara sana, akka qeyeen warra abbaa sobaa fi warra abbaa qawwee onu taasise. Seenaa Gooticha J:Laggasaa Wagii (1960-2008) Jaal Lagaasaa Wagii abbaa isaanii obbo Wagii Meettaa fi haadha isaanii adde Buzunash Ayyaanaa irraa bara 1960, Godina Lixa Sh awaa, konyaa Mannaa, Aanaa Shinoo Meettaa Robii, ganda Kuyyuu Giccii jedhamtuu keessatti dhalate. Jaalala Dhugaa Mi'ooftuu is on Facebook. Akkam naaf jirta jaalallee koo? Ani jaalala keef jedhee ergan sirraa adda ba'ee kaasee, ganamaaf galgala waa'ee kee yaaduu, waa'ee kee dhiphachuu, fi waa'ee kee dhukkubsachuu Guutu dubbisi →. Isinis waayee abdii ciminna maraan ni jabeeffamtu; kanaa duraan dursitanii dubbii gammachuudhaanis, 12Waaqa dhugaa wangeela keessatti Abbaa kan akka isin mootum- dhageettaniirtu. Nama dhugaa tahuu kijibarraa fagaachuu, qabeenyaa fii dhiiga namaa keessattis walmiidhuu dhabuun dirqama. Gabaasaa: Guraandhala 27,2014 Jimma. Posts about Oduu/News written by Qeerroo. Join Facebook to connect with Lammii Kumsaa and others you may know. Jaalala ijoollee isa du'eefi 'ajjeesee' Suraafel akka BBC'tti himetti, obboleessi isaa quxisuun intala Mangisuu waliin waliif bilbilu ture. Lammii Kumsaa is on Facebook. Ilaalee hubateef Kan dhugaa dheeboteef Qabee si kunuunseef Dhuguma jaalala Walaloo Jaalalaa kaffaala on July 22, 2019 at 9:43 pm. Qeerroon # Amboo xalayaa galataa HD ABO jaal Daawud'f barreessan "Xalayyaa Galata Jaal Daawud Ibsaa Ayyaanaatiif jaallan isaan Faanaa falmarraa jirtaniif. ‏‎Caaltu Dhaabaa‎‏ موجودة على فيسبوك. Garuu hedduun namaa hojjatee, carraaqee, akaafeefi bishaan obaaseeti kan jaalala dhugaatiin wolitti bayu. Oromoon Bishaan Shaggar fayyadame filannoo 1ffaa gochuu qaba, Sooressi Oromoo Dr Hasan, gaafa Oromoon rakkatu akkanatti maddi dhaabatu. jaalala haadhaa hubachuu yoo feete seenaa dhugaa kana obsaan dubbistu malee bira hin dabriin. Akkamitti Dhiira jaalala Qabsiifta new Dambalii jalalaa nama hawwata Dambalii Jaalalaa 2018 Jaalalaa dhugaa nama Boochiftu mee Ambo tube 15,944 views. Mar 17, 2016 Abishe Gerba 0 Comments. DIRAAMAA WAYYAANEETIIN FINCILLI SABA BAL'AA HIN GUFATU, HIN DHAABBATUUS!! (Kutaa 2ffaa. Z ture jijjirudhaan tartiiba haaraa L irraa eegalu uumee kitaaba barnootaa maxxansee barsiisuu eegaluun wal qabatee gutummaa Oromiyaa keessatti ummanni Oromoo keessumaa barattoonnii fi barsiiftonni mormii guddaa muldhisaa jiru. انضم إلى فيسبوك للتواصل مع ‏‎Caaltu Dhaabaa‎‏ وأشخاص آخرين قد تعرفهم. Markaba Jaalalaa. Asoosama afaan oromoo Jaalala Obsa Dhabe Kutaa 5ffaa. ” Woodrow Wilson. Dhugaa dirreetti mul'atu amananii osoo itti hadhaawuu liqimsuudhaan gochaa shiraa fi diinummaa irraa abdii kutachuu didanii hanga maayyiitti wixxifachuun ammoo rakkinoota xixiqqoo mooraa QBO keessatti mul'attutti dhimma baanee hanga dandeenyu gufachiisuu qabna jedhanii murteeffachuu irraa tahuu danda'a. Bayyee nama jaalala beekuf jaalala dhugaa waljaalatee jiruuf keesaattu yaaddoo tokko malee hiika, waada,imaana akkasuma Murtii jaalala dhugaa ishee onneerra walbiraa qaban itti agarsiisa. Join Facebook to connect with Aydarus Abdi and others you may know. Carraan nageenya maatii keessanii yookin Kiristiyaanota biroo eegsisuu isin irra bu'e taanan ka'umsi gocha keessanii jibba warra rakkina geessisanii irraa kan madde osoo hin ta'in jaalala waarroota eegumsa gootaniifii irraa kan maddee ta'uu akka qabu qalbeeffadhaa. 22 at Police Referral Hospital in Addis Ababa after long illness with blood cancer. Anis xarxiyoos berreessaan 15 Filoologoositti, Yuuliyaasitti, xalayaa kanaa maqaa gooftaatiin Niiriyoosittii fi obboleettii nagaya isinii dhaama. Please buy Walaloo Jaalala Dhugaa album music original if you like the song you choose from the list. Mee maraafuu yaada dubbistoota keenna kabajuu qabna waan taheef bakka 2tti murre isin biraan haa geennu mo hundumaa ni dubbisnaa jettan yaada keessan nuuf qoodaa. Waan hedduu irraallee baradhe. Kadir Mohammed è su Facebook. Free Download afaan oromo download in United States. Jijjiiraa haasawwaa fi misoomina (transformation) kan fiduu danda'u TPLF qofaadha yaadaa fi imaammata keenna jilbiifattanii waga'amuu qabdan jedhu. Registrer deg på Facebook for å kome i kontakt med Jiituu Dullumee og andre du kanskje kjenner. Tokkummaafi jaalala hawaasa afaanicha dubbatuu cimsuu keessatti gaheen inni qabu olaanaadha. 💢Bashannanaa fi beekumsa💢 bashannantee ni kofalta😂 barattee beekumsa argatta♻ dubbiftee ni milkoofta📖 dhaggeeffattee ni bohaarta📢. Akkam naaf jirta jaalallee koo? Ani jaalala keef jedhee ergan sirraa adda ba'ee kaasee, ganamaaf galgala waa'ee kee yaaduu, waa'ee kee dhiphachuu, fi waa'ee kee dhukkubsachuu Guutu dubbisi →. Silas waan safuu cabse haa ta'uyyu ani gorsa keessan qofa barbaada. Hafuura Amantii Cimsannaa. seenaa jaalalaa dhugaa kaniin ani kanaan dura dabarse dawwadhaa Xalayaa jaalalaa baay'ee garaa nama nyaatu seenaa Nama jaalatee Entuu deebisa?mucaayoni Jaalala dheeboote hin milkofnee. Gama kanaan tarkaanfiiwwan jajjabaa fudhachuun eegalamee jira kan jedhan Obbo Addisuun ummanni kenya tarkaanfii mootumman nageenya lammileefi ol'aantummaa seeraa kabajichiisuuf fudhachaa jiru kana tumusuun biyya nagaa, ol'aantummaan seeraafi dimokraasiin dhugaa keessatti mirkaan'ee ijaarrachuuf tumsuu qaba jedhan. 3,730 likes · 11 talking about this. Seenaa Jaalalaa – Oroliyaanaa Daani’eeliitiin Eessaa akkan siif jalqabu ana rakkisa; Addunyaa kana irratti namni jaalalaaf jedhee murtoo murteesseen jaalala dhugaa dhabe ana tahuu hin oluu jedhen shakka. 🔴🔴🔴 🔴🔴🔴 🔰🔰Baacoo Gaagababo fi Assosama Adda adda isiinif dhiiyesun isiin bashanansisna Erga qabdan karaa @Abiyo007 nuuf ga'a. Jaalala dhugaa dhaaf Waaqayyo fakkeenya isa gaariidha. Dhugaa dha, lolli yookaan fincilli maaliif akka jalqabu yeroo hundaa beekkamaa dha. Registrer deg på Facebook for å kome i kontakt med Jiituu Dullumee og andre du kanskje kjenner. w ergaa hin tuqan malee silaa isin hin dhiisu je’e isaan dhiise. Isa akkanaa kanatu bara sana, akka qeyeen warra abbaa sobaa fi warra abbaa qawwee onu taasise. Ergamtoonni isaa Allaaharratti dhugaa malee hin dubbatan, kanaaf waan isaan Allaahaan bifessan dhugoomsuun dirqama. “Maal isheen? hin qaroomtu?” jettee waan yaaddu natti fakkaata waan tureef. You're using an out-of-date version of Internet Explorer. Fuuldura kiyya imala dheeraatu jira. Xalayaa kana akka PDFtti barruu kana wajjin waanan dhiyeessef, warri Afaan Amaaraa dubbisuu danda'an qabiyyee xalayichaa gutuu isaa arguu ni danda'u. Kunis kan shamarran Oromoo jaalala dhugaa, kabajaa maalummaa hiriyummaa ittiin agarsiisani. Jaalala dhugaa wanti daangessu hin jiru , keessattuu sababni koofi kee kun waanuma adda nu baasu hin turre. Nu woliin bohaarta🚧.